1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-3-phenylthiourea

1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-3-phenylthiourea