1-(1H-Benzotriazol-5-yl)-3-phenylurea

1-(1H-Benzotriazol-5-yl)-3-phenylurea