4-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine

4-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine