N-(2,4-dimethoxyphenyl)-2-phenoxybenzamide

N-(2,4-dimethoxyphenyl)-2-phenoxybenzamide