N-(4-methoxyphenyl)-2-phenoxybenzamide

N-(4-methoxyphenyl)-2-phenoxybenzamide