n-heptylmethyldichlorosilane

n-heptylmethyldichlorosilane