3-(Chlorodimethylsilyl)propyl acetate

3-(Chlorodimethylsilyl)propyl acetate