2-(trifluoromethyl)-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide

2-(trifluoromethyl)-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide