(((Chloromethyl)dimethylsilyl)methyl)trimethylsilane

(((Chloromethyl)dimethylsilyl)methyl)trimethylsilane