Benzyldimethyltetradecylammonium

Benzyldimethyltetradecylammonium