(2e)-n-(3-chlorophenyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylamide

(2e)-n-(3-chlorophenyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylamide