Trimethylsilyl (trimethylsilyl)sulphamate

Trimethylsilyl (trimethylsilyl)sulphamate