[3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl](piperidino)methanone

[3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl](piperidino)methanone