1,1,1-Trichloro-2,2,2-trimethyldisilane

1,1,1-Trichloro-2,2,2-trimethyldisilane