1-ethyl-2-methyl-5-(trifluoromethyl)-1h-benzimidazol-6-amine

1-ethyl-2-methyl-5-(trifluoromethyl)-1h-benzimidazol-6-amine