2-(4-chlorophenyl)-1-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethanone

2-(4-chlorophenyl)-1-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethanone