9H-Purine, 6-(trimethylsiloxy)-9-(trimethylsilyl)-

9H-Purine, 6-(trimethylsiloxy)-9-(trimethylsilyl)-