N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]cyclopentanecarboxamide

N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]cyclopentanecarboxamide