ethyl 4-amino-6-methyl-2-(trichloromethyl)pyrimidine-5-carboxylate

ethyl 4-amino-6-methyl-2-(trichloromethyl)pyrimidine-5-carboxylate