Trichloro(trichloromethyl)silane

Trichloro(trichloromethyl)silane