4-Methyl-1-(toluene-4-sulfonyl)-1H-imidazole

4-Methyl-1-(toluene-4-sulfonyl)-1H-imidazole