methyl 4-[(2,3-dichlorophenyl)amino]-4-oxobutanoate

methyl 4-[(2,3-dichlorophenyl)amino]-4-oxobutanoate