N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-3-phenylpropanamide

N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-3-phenylpropanamide