1-(4-ethoxybenzoyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole

1-(4-ethoxybenzoyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole