(Diphenylsilylene)bis(oxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate

(Diphenylsilylene)bis(oxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate