2-chloro-1-(2,3,4-trihydroxyphenyl)ethanone

2-chloro-1-(2,3,4-trihydroxyphenyl)ethanone