2,5-dimethoxy-4-[(4-methylphenyl)sulfanyl]benzenediazonium zinc chloride(2:1:4)

2,5-dimethoxy-4-[(4-methylphenyl)sulfanyl]benzenediazonium zinc chloride(2:1:4)