1-[2-(2,5-dichlorophenoxy)ethyl]pyrrolidine

1-[2-(2,5-dichlorophenoxy)ethyl]pyrrolidine