1-[2-(2,4-dichloro-6-methylphenoxy)ethyl]pyrrolidine

1-[2-(2,4-dichloro-6-methylphenoxy)ethyl]pyrrolidine