4-[2-(2-chloro-4,6-dimethylphenoxy)ethyl]morpholine

4-[2-(2-chloro-4,6-dimethylphenoxy)ethyl]morpholine