4-[2-(TRICHLOROSILYL)ETHYL]PYRIDINE

4-[2-(TRICHLOROSILYL)ETHYL]PYRIDINE