4-[2-(4-chloro-3-methylphenoxy)ethyl]morpholine

4-[2-(4-chloro-3-methylphenoxy)ethyl]morpholine