1-[2-(2,6-dimethoxyphenoxy)ethyl]pyrrolidine

1-[2-(2,6-dimethoxyphenoxy)ethyl]pyrrolidine