2-(4-Biphenylyl)-6-phenylbenzoxazole

2-(4-Biphenylyl)-6-phenylbenzoxazole