1-[2-(2-chloro-4,6-dimethylphenoxy)ethyl]pyrrolidine

1-[2-(2-chloro-4,6-dimethylphenoxy)ethyl]pyrrolidine