2,4-dimethyl-N-(3-methylphenyl)benzenesulfonamide

2,4-dimethyl-N-(3-methylphenyl)benzenesulfonamide