2-(4-chlorophenyl)-1-(4-phenylpiperazin-1-yl)ethanone

2-(4-chlorophenyl)-1-(4-phenylpiperazin-1-yl)ethanone