Cyclohexanol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-

Cyclohexanol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-