1-[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]-1H-imidazole

1-[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]-1H-imidazole