1-[2-(3-methylphenoxy)ethyl]-1H-imidazole

1-[2-(3-methylphenoxy)ethyl]-1H-imidazole