4-[2-(2,3,5-trimethylphenoxy)ethyl]morpholine

4-[2-(2,3,5-trimethylphenoxy)ethyl]morpholine