1-[2-(2,6-dimethylphenoxy)ethyl]pyrrolidine

1-[2-(2,6-dimethylphenoxy)ethyl]pyrrolidine