1-Phenyl-3-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)urea

1-Phenyl-3-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)urea