1-[(1-PHENYL-1H-TETRAZOL-5-YL)THIO]ACETONE

1-[(1-PHENYL-1H-TETRAZOL-5-YL)THIO]ACETONE