4-Acetyl-4'-nitrobiphenyl

4-Acetyl-4'-nitrobiphenyl