4-[(4-AMINO-2-METHYL-PYRIMIDIN-5-YLMETHYL)(FORMYL)AMINO]-3-(2-HYDROXYETHYL)-2-THIAPENT-3-ENYL BENZOATE

4-[(4-AMINO-2-METHYL-PYRIMIDIN-5-YLMETHYL)(FORMYL)AMINO]-3-(2-HYDROXYETHYL)-2-THIAPENT-3-ENYL BENZOATE