4-[2-(2,5-dimethylphenoxy)ethyl]morpholine

4-[2-(2,5-dimethylphenoxy)ethyl]morpholine