4-[2-(3,4-dimethylphenoxy)ethyl]morpholine

4-[2-(3,4-dimethylphenoxy)ethyl]morpholine