1-[2-(4-ethylphenoxy)ethyl]imidazole

1-[2-(4-ethylphenoxy)ethyl]imidazole