4-[2-(2,3-dimethylphenoxy)ethyl]morpholine

4-[2-(2,3-dimethylphenoxy)ethyl]morpholine